Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Användning av flygpassageraruppgifter för ökad säkerhet

Särskilda utredaren Anna Tansjö, föreslår i ett betänkande att EU:s direktiv om användning av flygpassageraruppgifter ska genomföras i svensk rätt genom införandet av en ny lag, lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Flygpassageraruppgifter kan användas för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrottslighet och annan grov brottslighet.

Lagen som föreslås innebär att flygbolag ska föra över flygpassageraruppgifter till enheten för passagerarinformation inom Polismyndigheten och reglerar hur de överförda uppgifterna får användas.

– Användningen av flygpassageraruppgifter är ett viktigt verktyg för att kunna motverka terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Förslaget säkerställer skyddet för den personliga integriteten och andra grundläggande fri- och rättigheter samtidigt som det tar hänsyn till behovet av en rättssäker och effektiv brottsbekämpning.

Flygpassageraruppgifter är sådan information som varje passagerare själv lämnar vid en bokning och genomförande av en flygresa, som till exempel namn, betal­ningssätt, bagageinformation, destination och resebolag.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. Betänkandet skickas nu på remiss.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00