Bättre underlag för investeringar i stamnätet för el

Sveriges stamnät för el är föråldrat och nätet ställs inför stora utmaningar när den förnybara elproduktionen ökar. Därför ger regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram riktlinjer för samhällsekonomiska analyser inför byggandet av nya stamnätsledningar.

Det svenska stamnätet för el behöver byggas ut och förnyas eftersom stora delar av stamnätet är mycket gammalt. Dessutom ställs det nya krav på stamnätet genom den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion, framförallt vindkraft. Så mycket som 17,2 miljarder kronor behöver investeras i stamnätet de kommande fyra åren, enligt Svenska kraftnät som äger, planerar och driver det svenska stamnätet.

Det är viktigt att de investeringar som görs i stamnätet för el är samhällsekonomiskt motiverade. Regeringen ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur Svenska kraftnät ska göra lönsamhetsbedömningar av bland annat nya ledningar inför kommande investeringsbeslut.

– Med de stora investeringarna som vi står inför i stamnätet är det extra viktigt att Svenska kraftnät bygger ledningar som är samhällsekonomiskt lönsamma, säger energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan.

Energimarknadsinspektionen ska också utreda om det behövs en fristående aktör som gör samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Den aktören blir i så fall ett komplement till de bedömningar som Svenska kraftnät ansvarar för att utföra. Regeringen vill veta om det behövs för att ge ett bättre beslutsunderlag och för att säkerställa kostnadseffektiviteten vid utbyggnaden av elnätet.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Riksrevisionen har granskat regeringens och Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) styrning mot en säker kraftöverföring till samhällekonomiskt försvarbara kostnader. I rapporten rekommenderar Riksrevisionen bland annat att regeringen fastställer riktlinjer för samhällsekonomiska analyser inom elområdet för att säkerställa att Svenska kraftnät presenterar tillräckliga investerings- och finansieringsunderlag till riksdag och regering.

Genvägar

Riksdagen beslutade den 20 juni om ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda behovet av kompletterande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid elnätsinvesteringar, parallellt med de bedömningar som statliga Svenska kraftnät gör. Uppdraget till Ei är ett svar på riksdagens tillkännagivande.