Begränsade krav på detaljplan kan ge fler och snabbare bostäder

Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna i vissa fall pröva att ett område är lämpligt för bebyggelse genom en detaljplan. I betänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64) föreslår Översiktsplaneutredningen att kravet på detaljplan ska begränsas. Betänkandet har nu överlämnats till regeringen.

I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Regeringens särskilde utredare, tekniska rådet vid Mark- och miljööverdomstolen Inger Holmqvist, föreslår nu att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

– Det är viktigt att vi tar tillvara på alla möjligheter som gör det lättare att tillgodose behovet av fler bostäder. Möjligheten att pröva ett byggprojekt genom ett bygglov, i stället för en detaljplan, innebär att tiden från idé till färdigt projekt i vissa fall kan kortas. Det innebär att fler mindre och medelstora exploatörer kan ta initiativ till byggprojekt som i dag kräver en detaljplan. Förslaget kan på sikt bidra till en bättre konkurrens inom byggsektorn och till fler bostäder, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder. Förslaget kommer nu att skickas på remiss till berörda myndigheter, kommuner och organisationer.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson