Beslut om tilläggsdirektiv till arbetsmarknadsutredningen för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Arbetsförmedlingen har en central roll i arbetet med att nå en bättre fungerande arbetsmarknad. På en presskonferens den 4 maj presenterade Ylva Johansson en rad åtgärder för bättre resultat hos Arbetsförmedlingen. Regeringen har nu beslutat ge Arbetsmarknadsutredningen ett tilläggsdirektiv som också tillgodoser riksdagens tillkännagivande om arbetsmarknadsutredningen.

En aktiv arbetsmarknadspolitik som ger arbetslösa insatser som leder till arbete eller studier, kräver en välfungerande Arbetsförmedling. I juni 2016 tillsatte regeringen Arbetsmarknadsutredningen som har ett brett uppdrag att analysera och lämna förslag om Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. För att arbetsmarknadspolitiken ska fungera bättre behöver utredningens uppdrag kompletteras på ett antal punkter. Regeringen har därför beslutat att ge utredningen ett preciserat uppdrag om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken, samverkan för stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmarknadsutbildning.

Riksdagen beslutade i mars 2017 att tillkännage att regeringen bör ge tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen om att ta fram förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden samt det statliga åtagandet i övrigt bör organiseras. Regeringen har idag därför beslutat att ge utredningen detta uppdrag.

Utredaren ska enligt de ursprungliga direktiven bland annat analysera hur statens åtagande för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Utredaren får nu även i uppdrag att

  • analysera om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör förtydligas och vid behov lämna fullständiga författningsförslag,
  • lämna förslag om hur enskilda kommuner i de fall det är effektivt i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken.
  • lämna förslag om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning ska samverka med relevanta aktörer som arbetsgivare, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och relevanta utbildningsaktörer på regional och nationell nivå i syfte att stärka kompetensförsörjningen utifrån funktionella arbetsmarknadsregioner,
  • lämna förslag om hur det kan säkerställas att arbetsmarknads-utbildningen är en flexibel insats som snabbt kan svara mot arbetsmarknadens behov och som förbättrar förutsättningarna för de arbetssökande att få arbete och för de arbetsgivare som behöver anställa inom ett bristyrkesområde att snabbt få tag på arbetskraft, och
  • analysera och lämna förslag om i vilken form och av vilka aktörer som arbetsmarknadsutbildningar är bäst lämpade att tillhandahållas fortsättningsvis.

I enlighet med riksdagens tillkännagivande kommer också utredningen att

  • analysera och överväga hur Arbetsförmedlingens samarbete med andra relevanta aktörer kan förbättras,
  • lämna förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer samt om hur det statliga åtagandet i övrigt i så fall bör organiseras, analysera och beskriva konsekvenser för den statliga styrningen och uppföljningen, lämna förslag om utformningen av dessa för olika möjliga förändringar av ansvaret för utförande.

Redovisning av dessa delar ska ske i slutredovisningen senast den 31 januari 2019.

Kontakt

Karin Boman Röding
Tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1166562
e-post till Karin Boman Röding