Effektivare hantering av avgifterna på elområdet

Regeringen vill ändra regleringen av avgifterna för elområdet och har beslutat om en proposition om ändringar av elberedskapsavgiften. Ändringarna i regelverken ska minska administrationen och ge myndigheterna en bättre möjlighet att bekräfta de uppgifter som elnätsföretagen lämnar i samband med att de ska betala avgifterna.

Det finns flera olika avgifter på elområdet idag. Avgifterna regleras olika och har lett till onödig administration för både myndigheter och innehavare av nätkoncession, så kallade elnätsföretag. Regeringen vill att alla avgifter på området regleras på samma sätt och föreslår därför i en proposition att bestämmelsen om avgifter i elberedskapslagen ska ändras. Förslaget innebär ett bemyndigande i elberedskapslagen som är utformat på samma sätt som i ellagen och elsäkerhetslagen.

– Tidigare granskningar av regelverket har visat att det finns flera otydligheter, så som begreppsförvirring och möjligheterna till uppföljning. Regeringen vill förenkla och skapa tydlighet för alla – både för myndigheterna och för elnätsföretagen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Elsäkerhetsverket har på uppdrag från regeringen sett över förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Syftet med översynen var att ta fram förslag till ändringar för att tydliggöra underlaget för beräkning av de tre avgifterna på elområdet och hur elnätsföretagens inlämnande av uppgifter till myndigheter kan förenklas.

Regeringen delar myndighetens bedömning om att uttaget av avgifterna bör baseras på de uppgifter som finns tillgängliga om antalet uttagspunkter hos elnätsföretagen i stället för antalet abonnemang.
Regeringen avser att utifrån Elsäkerhetsverkets förslag ta fram en ny förordning om avgifter på elområdet. Regeringen arbetar för att förordningen ska kunna träda i kraft samtidigt som lagändringen, det vill säga den 1 januari 2018.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator

Avgifter på elområdet

Det finns tre avgifter på elområdet som regleras i lag och förordning: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Syftet med avgifterna är att bland annat finansiera tillsyn och annan verksamhet som ingår i respektive ansvarig myndighets uppgifter.
Elberedskapsavgiften är tillsammans med nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften i huvudsak reglerad genom bestämmelser i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgifterna grundas idag på det antal abonnenter som är anslutna till den avgiftsskyldiges (elnätsinnehavarnas) nät. Avgifterna betalas till Elsäkerhetsverket och utgår från två nivåer: en för hög- och en för lågspänningsabonnenter.