Fojo får i uppdrag att ta fram råd och stöd för journalister som drabbas av hat och hot

Regeringen ger medieinstitutet vid Linnéuniversitetet i uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.

- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och ge råd och stöd anpassade för målgruppen. Ett jämställdhetsperspektiv ska tillämpas vid genomförandet av uppdraget.

För att minska utsattheten för journalister är det viktigt att de kompetens- och kapacitetshöjande insatserna når frilansare, små redaktioner och mindre produktionsbolag med begränsade förutsättningar för att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor.

Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer som har kunskap om journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat och komplettera icke-statliga insatser på området. Uppdraget ryms inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018 till Regeringskansliet.

 

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta om Medieinstitutet Fojo

Medieinstitutet Fojo är ett institut vid Linnéuniversitetet som fortbildar journalister. Med detta uppdrag stärker och utvecklar Linnéuniversitetet sin verksamhet med kompetens- och kapacitetsutveckling för att förebygga och hantera journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat.

Regeringens insatser för att värna det demokratiska samtalet

Regeringen avser att under 2017 besluta om en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet i syfte att stärka arbetet med att förebygga förtroendevaldas, journalisters och konstnärers utsatthet för hot och hat.