Innehållet publicerades under perioden

-

Formas blir värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet

Publicerad

Regeringen har gett Formas i uppdrag att förbereda att vara värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet. Tillsammans med nya klimatmål och en klimatlag är rådet en del i propositionen om ett klimatpolitiskt ramverk. Rådet ska vara ett expertorgan som granskar och bedömer hur den politik som nuvarande och kommande regeringar lägger fram är förenlig med klimatmålen.

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar och för att möta utmaningen behövs ordning och reda i klimatpolitiken. Klimatpolitiska rådet ska vara ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan med bred kompetens som kan granska och bedöma huruvida den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen.

– Det klimatpolitiska rådet kommer att ha en central funktion i att följa upp och granska att den politik som denna och kommande regeringar lägger fram är tillräckligt ambitiös för att uppnå klimatmålen, säger klimatminister Isabella Lövin.

Regeringsuppdraget till Formas om att förbereda för Klimatpolitiska rådet innebär att myndigheten bland annat ska stå för kansli, lokaler och administrativ service åt rådet.

– Att Formas kommer att vara värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet innebär flera fördelar. Rådet kan dra nytta av den stora kunskap som finns hos Formas kring forskning och klimatfrågor, säger Isabella Lövin.

Klimatpolitiska rådet är en del av propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som regeringen lämnade till riksdagen i mars 2017. Utöver rådet består ramverket av nya klimatmål och en klimatlag. Förslagen i propositionen bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse som presenterades i två delbetänkanden under 2016. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.

Regeringen avser att inrätta Klimatpolitiska rådet genom att bilda en ny nämndmyndighet samtidigt som den nya klimatlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00