Förslag om ytterligare verktyg för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden

Finansinspektionen ska kunna vidta fler åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. Det föreslår regeringen i en remiss som överlämnats till Lagrådet idag.

– Genom förslaget får Finansinspektionen ett förstärkt mandat att föreslå ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslaget innebär att processen för att genomföra nya krav som bland annat får effekter på bolånemarknaden blir tydligare och snabbare, säger Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås att Finansinspektionen ska ges förstärkt lagstöd att kunna vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel avseende hushållens skuldsättning. Eftersom denna typ av åtgärder kan få effekter såväl på makroekonomin som på den enskildes ekonomi, föreslås att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas.

Förslagen i lagrådsremissen följer av den politiska överenskommelse som träffades mellan regeringen, de borgerliga partierna och Vänsterpartiet i oktober 2016 om ett utvidgat mandat för Finansinspektionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Erik Willers
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 37 14
e-post till Erik Willers, via registrator