Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Försöksverksamhet med branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen

Publicerad

Riksdagen har nu i enlighet med regeringens förslag i propositionen En försöksverksamhet med branschskolor beslutat att anta regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med branschskolor. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar skapas ökade möjligheter att erbjuda gymnasial yrkesutbildning även inom små yrkesområden i hela Sverige.

– De gymnasiala yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Sverige riskerar att inom en snar framtid få brist på kompetent personal i många branscher. Genom den nya försöksverksamheten stärker vi kompetensförsörjningen och säkerställer att utbildningar med litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter. Det är bra för eleverna och bra för Sveriges konkurrenskraft, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Försöksverksamheten innebär att en huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning, enligt skollagen, med bibehållet huvudmannaskap får sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor ska efter ansökan till Skolverket kunna godkännas som branschskola.

Syftet är att huvudmän ska ges bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildning inom små yrkesområden även om skolan själv inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för att anordna hela utbildningen i egen regi. Vissa yrkeskurser ska då kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning. På det sättet ges elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2017. Försöksverksamheten ska påbörjas höstterminen 2018 och pågå i fem år.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00