Helene Hellmark Knutsson deltar i seminarium om klimatutmaningen

Onsdag 7 juni besöker Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Umeå universitet för att delta vid det andra tillfället i seminarieserien Kunskap i samverkan som tar avstamp i regeringens forskningspolitiska proposition. Den här gången ligger fokus på samhällsutmaningar kopplade till klimatfrågan.

Tid:
Plats: Humanisthuset, Umeå universitet

Media är välkomna att delta under hela seminariet.

Helene Hellmark Knutsson kommer att hålla ett inledningstal och därefter kommer klimatfrågan att belysas ur olika synvinklar med frågeställningar om bland annat vad som händer i Arktis när klimatet blir varmare, klimatförändringar och hälsa, forskning och samverkan från global till lokal nivå samt hur klimatfrågan kan göras mänskligt greppbar.

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Att vi möter och hanterar klimatutmaningen är avgörande för mänsklighetens framtid. Sverige ska vara ett föregångsland globalt i klimatomställningen, men för att vi ska kunna nå våra högt ställda klimatmål och bli ett fossilfritt välfärdssamhälle behöver vi fortsätta att öka kunskapen och utveckla lösningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen gav nyligen forskningsrådet Formas i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat. Forskningsprogrammet ska fokusera på att öka kunskapen och skapa lösningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle, klimatanpassning och att nå målsättningarna inom Parisavtalet och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Satsningen omfattar en ökning av Formas anslag med 130 miljoner kronor till 2020.

Fakta

Kunskap i samverkan är en nationell seminarieserie som tar sin utgångspunkt i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade 2016, Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Seminarierna tar sitt avstamp i de centrala samhällsutmaningarna: digitalisering, klimat, life science och hälsa, ett hållbart samhällsbyggande samt hur universitet och högskolor kan möta dessa genom utbildning, forskning och samverkan med samhället i stort.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00