Helhetssyn och moderna miljövillkor för vattenkraften – första steget i genomförandet av energiöverenskommelsen gällande vattenkraftens miljöpåverkan

Miljö- och energidepartementet har remitterat en promemoria med förslag som genomför de vattenkraftsrelaterade delarna av energiöverenskommelsen och tydliggör det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Förslagen innebär att moderna miljövillkor systematiskt ska införas för vattenkraften.

I juni 2016 träffades en ramöverenskommelse om energipolitiken i mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som ger långsiktighet i energipolitiken genom att bland annat lägga fast ramarna för de krav som bör ställas för framtidens vattenkraft. I det förslag som nu remitteras föreslås ändringar i nuvarande prövningssystem för uppfyllande av överenskommelsens samtliga punkter.

Huvuddelen av de svenska vattenkraftverken och dammarna har inte miljöanpassats under den tid de varit i drift. Energiöverenskommelsen slår fast att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Havs- och vattenmyndigheten, Statens Energimyndighet och Affärsverket Svenska Kraftnät förslås få i uppdrag att ta fram en plan för hur denna omställning ska gå till.

Planen anger en tidsplan och ger en nationell helhetssyn inför de prövningar som ska till så att miljöförbättrande åtgärder vidtas där de ger störst nytta för miljön och så liten negativ inverkan som möjligt på vattenkraftens betydelse för kraftsystemet. Miljöanpassningen av vattenkraften kan därigenom ske på ett systematiskt sätt och prövningen av de verksamheter som omfattas av planen förenklas.

Arbetet har skett i en öppen process i dialog med branschen och miljöorganisationerna för att hitta en stabil lösning som är väl förankrad och kan garantera en långsiktigt hållbar reglering av vattenkraftens förutsättningar.

Promemorian innehåller förslag som även berör andra typer av verksamheter och som ska förbättra genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Detta innebär bland annat att verksamheter inte får äventyra möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av EU-rätten. De får heller inte medföra en försämring av vattenkvaliteten. EU-rättens utrymme för att ställa mindre långt gående krav till förmån för samhällsviktiga verksamheter får och ska utnyttjas.

Det införs även bestämmelser i syfte att förenkla tillståndsprövningen av vattenkraftverk och dammar som i dag drivs med stöd av äldre rättigheter såsom privilegiebrev eller urminnes hävd.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator