Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hinder för bredbandsutbyggnad ska tas bort

Publicerad

I dag, torsdag den 8 juni, har regeringen givit Post- och telestyrelsen (PTS) två uppdrag för en effektivare bredbandsutbyggnad. I linje med regeringens bredbandsstrategi får PTS uppdraget att utreda kommunernas roll på bredbandsmarknaden. Dessutom ska hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband kartläggas.

- Regeringens bredbandsstrategi har målet att hela Sverige ska vara uppkopplat. Det är en förutsättning för att hela landet ska leva. För att hålla uppe en snabb bredbandsutbyggnad behöver onödiga hinder lyftas bort. Dagens två uppdrag till PTS ska hjälpa oss att identifiera vilka åtgärder som krävs, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

De kommunala stadsnäten har stor betydelse för utbyggnaden av bredband i Sverige, men lokaliseringsprincipen avgränsar stadsnätsbolagens marknad till den egna kommunen. Regeringen ger därför PTS i uppdrag att se över kommunernas roll på marknaden när det gäller utbyggnad och tillhandahållande av bredband. PTS ska även titta på hur ett undantag från lokaliseringsprincipen ska kunna utformas.

Inom ramen för uppdraget, som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2018, ska PTS samråda med Konkurrensverket och ha en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska Stadsnätsföreningen.

Dagens tillståndsprocesser upplevs i många fall som komplicerade och tidskrävande, vilket kan påverka investeringsvilja och utbyggnadstakt i negativ riktning. Även kommunernas översikts- och detaljplaner har stor betydelse för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur.

För att öka förutsättningarna för en effektiv utbyggnad av både fast och mobil bredbandsinfrastruktur ges PTS också i uppdrag att undersöka hur relevanta tillståndsprocesser kan tydliggöras och förenklas, samt undersöka hur behovet av bredbandsinfrastruktur tillgodoses i samband med kommuners planering och byggande.

PTS ska inom ramen för uppdraget samråda med Boverket, Lantmäteriet, Trafikverket, länsstyrelserna och SKL. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2018.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00