Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jämställdhet och hållbarhet i fokus för statliga bolagsportföljen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2016 med cirka 80 miljarder kronor jämfört med föregående år. Efter årsstämmorna 2017 är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent. I ägarpolicyn tydliggörs att Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling liksom Parisavtalet ska vara vägledande för bolagens arbete.

– Som ägaransvarig minister ser jag det som några av mina viktigaste uppgifter att upprätthålla det offentliga förtroendet för bolagen med statligt ägande och att se till att bolagen står väl rustade inför framtiden. Det är också glädjande att värdet på bolagsportföljen i årets beräkning och sammanställning ökade markant, efter flera år av minskande värde, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Skrivelsen till riksdagen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Högre marknadsvärde

Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2016 med cirka 80 miljarder kronor, nära 19 procent, jämfört med föregående år och uppgick till 510 miljarder kronor. Förändrad värderingsmetod för Svedab hade en betydande positiv påverkan på portföljvärdet. De största underliggande värdeförändringarna i bolagsportföljen under 2016 uppvisade sektorerna basindustri/energi (plus 65 miljarder kronor), telekom (minus 9 miljarder kronor), och fastighet (plus 6 miljarder kronor).

Rörelseresultatet ökade

Omsättningen i den statliga bolagsportföljen minskade med knappt 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 321,1 miljarder kronor för helåret 2016. Rörelseresultatet ökade med drygt 10 miljarder kronor från 16,5 till 26,6 miljarder kronor. Resultatökningen är framför allt kopplad till att nedskrivningarna för Vattenfalls kvarvarande verksamhet och LKAB var lägre 2016 än 2015. Därtill kan nämnas att Vattenfalls underliggande rörelseresultat ökade med 1,2 miljarder kronor under 2016.
Resultatet efter skatt minskade från -1,6 till -4,7 miljarder kronor. Värt att notera är att resultatet efter skatt även inkluderade avvecklade delar av portföljen, framför allt Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Reviderad ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen ingår också statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. I ägarpolicyn för i år tydliggörs att den globala hållbarhetsagendan, Agenda 2030, och de globala målen för en hållbar utveckling liksom Parisavtalet ska vara vägledande för bolagens arbete. Det finns också ett ökat fokus på skattefrågor och att bolagens ansvarsfulla agerande inom området ska omfatta ett policybeslut på styrelsenivå. Dessutom förtydligas kravet på jämställdhet i bolagsstyrelserna.

Efter årsstämmorna 2017 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent. Denna sammanställning görs också årligen och presenteras i verksamhetsberättelsen.

Skrivelsen och verksamhetsberättelsen finns att läsa och ladda ned på regeringen.se

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Om statliga bolagsportföljen

Den statliga bolagsportföljen består av 48 bolag, varav 40 är helägda och åtta delägda. Två av bolagen är börsnoterade. Omkring hälften av bolagen har av riksdagen särskilt beslutade samhällsuppdrag. Bolagen representerar stora värden och ägs gemensamt av svenska folket, vilket ställer höga krav på öppenhet, ordning och reda.

Vad händer nu?

När skrivelsen inkommer till riksdagen behandlas den i näringsutskottet. Skrivelsen medför motionsrätt och näringsutskottets betänkande behandlas i riksdagen.