Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola

Publicerad

Kunskapsresultaten måste förbättras, och för att lyckas med det måste ojämlikheten i den svenska skolan brytas. I höstens budgetproposition avser regeringen göra fortsatta investeringar i skolan och aviserar nu ett ytterligare tillskott på 1,5 miljarder kronor under 2018 i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

- Vår prioritering är tydlig. Stärkt jämlikhet ger mer kunskaper. Skolkommissionen lägger grunden för hur vi ska återbygga ett starkt skolsystem. Vi har börjat jobbet och nu fortsätter vi med större investeringar riktat mer till de skolor som behöver det allra mest. Vi ska inte slösa bort en enda talang, alla elever ska få en ärlig chans, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen har redan investerat mer än 11 miljarder kronor på en mer jämlik kunskapsskola 2017. För att kunskaperna ska fortsätta att öka och ojämlikheten i skolsystemet brytas krävs dock fler reformer.

Den 20 april 2017 överlämnade Skolkommissionen sitt delbetänkande till regeringen. Ett bärande förslag från Skolkommissionen rör att resursfördelningen i skolan inte är tillräckligt behovsstyrd. Skolkommissionen föreslår att ett statsbidrag inrättas som ger en långsiktig nivåhöjning av resurser till undervisning och elevhälsa och som kompenserar för huvudmännens skilda förutsättningar vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund.

Regeringen instämmer i att resursfördelningen till skolan behöver bli mer behovsstyrd. Medel måste i större utsträckning riktas mot de skolor som behöver det mest. I vårändringsbudgeten tillförde regeringen 0,5 miljarder till skolan i en jämlikhetspeng. Nu fortsätter regeringen investeringarna för en mer jämlik skola. Av de 5 miljarder kronor som regeringen nu vill investera i välfärden 2018 kommer utöver tidigare investerade medel 1,5 miljarder att avsättas till skolan med fokus på att i större utsträckning fördela resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund, för att på så sätt nå förbättrade kunskapsresultat i alla grupper.

Många huvudmän får därmed betydande resursförstärkningar t.ex. att fördela lärar- och skolledarresurser, minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.

Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2018 om fortsatta investeringar i skolan för efterföljande år i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Budgetpropositionen bygger på ett samarbete mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00