Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mötesplatser som förenklar nyanländas myndighetskontakter ska fortsätta

Publicerad

Genom myndigheters samordning har nyanländas myndighetskontakter effektiviserats kraftigt. Kontakter som tidigare tagit tre till fyra veckor kan genom projektet Mötesplatser hanteras på cirka fyra timmar. Regeringen ger därför myndigheter i uppdrag att fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända.

Mötesplatser är ett gemensamt projekt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som inleddes våren 2014. Syftet var att utveckla en plats för individanpassad service och information från myndigheterna till nyanlända. Målet med projektet var att ge information utifrån varje individs behov för att de snabbare skulle nå etablering i form av arbete, studier eller annan aktivitet.

När projektet Mötesplatser utvärderades framkom att kontakter med myndigheter som normalt tagit tre till fyra veckor kunde minskas till ungefär fyra timmar och att nyanlända upplevde ökad trygghet och kontroll över sin situation. Förra sommaren gav regeringen därför de berörda myndigheterna i uppdrag att fortsätta arbetet med Mötesplatser fram till och med den 31 december 2017.

Många nyanlända ska fortsatt tas emot i kommunerna och samhället står mitt uppe i en stor utmaning vad gäller nyanländas etablering. Mot bakgrund av detta och de positiva resultat Mötesplatser visat anser regeringen att arbetet med förenklade och mer effektiva processer är fortsatt viktigt. Regeringen har därför i dag beslutat att arbetet ska pågå även under 2018.

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av resultatet av
verksamheten senast den 28 februari 2019.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.