Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny lag för att öka kundskyddet och skapa en mer konkurrensneutral marknad

Publicerad

Finansdepartementet föreslår en ny lag om försäkringsdistribution som innehåller ett stort antal reformer för att öka skyddet för kunder och skapa mer likartade konkurrensvillkor på marknaden för försäkringsdistribution. Dessutom bidrar de nya reglerna till en likartad reglering på marknaden för finansiell rådgivning.

– Det ska inte råda någon tvekan om att försäkringsförmedlare ger det råd som är bäst för dig som kund, inte sin egen vinning, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Den nya lagen skapar ett gemensamt regelverk för den försäkringsdistribution som bedrivs av försäkringsföretag och olika kategorier av försäkringsförmedlare. Även andra marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet omfattas såsom resebyråer och biluthyrningsföretag, såvida de inte uppfyller villkoren för att undantas. Hittills har bara försäkringsförmedlares distribution av försäkringar varit lagreglerad i motsvarande omfattning. Den föreslagna lagen kan därför bidra till ett starkare kundskydd och en ökad konkurrensneutralitet mellan olika aktörer på marknaden.

De nya bestämmelserna syftar bland annat till att klargöra vilka tillstånd som krävs för att distribuera försäkring, utföra investeringstjänster relaterade till finansiella instrument och att ge rådgivning om fonder inom premiepensionssystemet. Genom klargörandet etableras en mer konkurrensneutral marknad, som innebär att samma regler gäller för alla som vill utföra dessa tjänster.

Därtill höjs kraven på de fysiska och juridiska personer som distribuerar försäkringar. Kraven blir som högst vid rådgivning på grundval av en opartisk och personlig analys samt vid distribution av försäkringar som syftar till sparande, som bland fond- och depåförsäkringar, även när dessa distribueras som pensionsförsäkringar. Dessutom ges Finansinspektionen utökade tillsynsverktyg för att kunna bedriva en effektivare tillsyn.

Lagen om försäkringsdistribution kommer att ersätta befintlig lag om försäkringsförmedling, och genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsdistribution, IDD (Insurance Distribution Directive) i svensk lagstiftning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 23 februari 2018, med vissa övergångsbestämmelser.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Beatrice Ordeberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen (IDD)
Telefon 08-405 17 08