Ökad jämförbarhet och bättre förutsättningar för fondsparande att göra hållbara fondval

Genom vårt sparande har vi möjligheten att bidra till att förändra världen till det bättre. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med förslag till bättre förutsättningar för fondsparande att göra hållbara fondval.

- Med den här lagstiftningen lägger sig Sverige bland de främsta i världen med skarpa krav på hållbarhet i fondsparandet. Vi tror att hållbara fonder inte bara är bra för planeten utan även för plånboken, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • Att fondförvaltare ska lämna information om fonders förvaltning med avseende på hållbarhet.
  • Om hållbarhetsaspekter inte beaktas vid förvaltningen av en fond ska fondförvaltaren lämna information om detta.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till bättre förutsättningar för fondförvaltare:

  • Ändringar som ska göra det möjligt för fondförvaltare att föra investeringssparkonto.
  • Att lagändringar görs som innebär att en andelsklass i en värdepappersfond får förenas med villkor för distribution eller valutasäkring vilket gör att den som distribuerar fondandelarna kan ta betalt direkt från kunden för oberoende rådgivning eller portföljförvaltning.
  • Att lagändringar görs som innebär att de bestämmelser i svensk rätt som utvidgar tillämpningsområdet för det EU-rättsliga kapitaltäckningsregelverket tas bort.

- Fondsparandet i Sverige är mycket omfattande och det är därför av stor vikt att denna marknad har goda villkor men också att det finns en tillräckligt hög transparens som underlättar för konsumenter att göra de val de önskar avseende sitt fondsparande, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Larris
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 91 57