Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av komplettering av läkarintyg vid sjukskrivning

Publicerad

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg då den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas. Detta eftersom det i dagsläget pågår en diskussion mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården om kvaliteten i läkarintyg som präglas av ett misstroende dem emellan.

- Den enskilde personen ska aldrig behöva komma i kläm i sjukskrivningsprocessen. Fokus måste vara på rätten till stöd, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Samarbetet mellan läkarkåren och Försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra. Det är tydligt att det finns olika bild av såväl behov som hur sjukförsäkringen fungerar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan är kritisk till kvaliteten i läkarintygen, medan läkarna ifrågasätter handläggarnas förmåga att överpröva läkarnas bedömningar i läkarintygen. Både Försäkringskassan och läkarkåren har dock ett gemensamt ansvar för att dialogen ska bli mer konstruktiv. Regeringens uppdrag är ett sätt att skapa mer dokumenterad kunskap på området, vilket kommer vara ett stöd i det fortsatta arbetet för att förbättra dialogen och samarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Denna kartläggning kommer även ligga till grund för eventuella vidare åtgärder.

Av kartläggningen ska följande framgå:

− Den totala andelen kompletteringar som begärs in.
− Vilka uppgifter som kompletteringen avser.
− Fördelning efter sjukfallslängd.
− Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och arbetsmarknadsstatus.
− Fördelning mellan primärvård och specialistvård samt region.

Regeringen har sedan tidigare aviserat satsning på Rehabiliteringskoordinatorer - en slags spindeln i nätet mellan alla aktörer i ett sjukfall, som en viktig del för bättre samverkan och för att mindre ansvar för sjukskrivningsprocessen ska hamna på den enskilde individen.

Uppdraget ska redovisas under hösten 2017.

Bakgrund

Under det senaste året har Försäkringskassan vidtagit ett antal åtgärder i syfte att stärka handläggningen av sjukpenningärenden. Det har resulterat i att Försäkringskassan i ökad utsträckning gör de lagstadgade bedömningarna av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Det förutsätter nödvändiga underlag för beslut om rätten till sjukpenning, bland annat i form av läkarintyg. Den stärkta handläggningen bedöms ha medfört ökade krav på fullständigt ifyllda läkarintyg, vilket i sin tur kan ha inneburit ett ökat behov av kompletteringar. Det saknas dock aktuell kunskap om i vilken omfattning Försäkringskassan begär kompletteringar av inlämnade läkarintyg.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00