PBL ska bli ett effektivare klimatverktyg

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över om det finns behov av att utveckla plan- och bygglagen (PBL) när det kommer till att begränsa byggandets klimatpåverkan.

- Hur kommuner väljer att planera bebyggelse och infrastruktur har stor betydelse för vilken klimatpåverkan projekten får. Boverket har redan fått ett antal uppdrag kring klimatpåverkan och konsekvenser av klimatförändringar. Även den pågående utredningen om Boverkets byggregler (BBR) ska ta fram förslag för minskad klimat- och miljöpåverkan. Nu vill vi också att Boverket tittar på hur PBL fungerar som ett klimatverktyg i praktiken och göra den tydligare och mer effektiv där det behövs, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Regeringen fattade nyligen beslut om ett klimatpolitiskt ramverk. På byggområdet pågår redan ett arbete kring klimatpåverkan och konsekvenser av klimatförändringar. Nu ger regeringen dessutom Boverket i uppdrag att utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt plan- och bygglagen har haft hittills.

I uppdraget ingår också att bedöma om det finns behov av att utveckla lagen så att den blir ett tydligare och mer effektivt verktyg och stöd för att kostnadseffektivt begränsa den påverkan som kommunernas planering har på klimatet. Boverket ska i uppdraget överväga krav på utvecklad redovisning i samband med planering och samtidigt beakta ett snabbt och effektivt bostadsbyggande.

Uppdraget ska slutredovisas senast 15 oktober 2017.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson