Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Proposition om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Publicerad

Regeringen överlämnade igår till riksdagen en proposition om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater.

– Med detta förslag kan Sverige redovisa officiella gränser digitalt och med stor precision samt utnyttja de möjligheter som inrättandet av en angränsande zon ger kuststater enligt folkrättens regler och FN:s havsrättskonvention, säger utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen föreslår också en lag som inrättar en angränsande zon runt Sveriges kust i direkt anslutning till territorialhavet. Inom zonen får Sverige utöva nödvändig kontroll för att förhindra och bestraffa överträdelser på svenskt territorium av bestämmelser som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor. Sverige får också inom den angränsande zonen skydda arkeologiska och historiska föremål. Kustbevakningen föreslås få befogenheter att avvärja och ingripa mot brott i fråga om fornminnen. Den nya angränsande zonen påverkar eller inskränker inte på något annat sätt gällande regler och rättigheter enligt havsrätten.

Lagstiftning om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner samt om Sveriges angränsande zon föreslås träda i kraft under våren 2018.

Kontakt