Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Regelverket för Allmänna arvsfonden ses över

En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Översynen ska säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de är avsedda för. Samtidigt ges Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen.

– Allmänna arvsfondens medel ska främja ideell verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att stöd från fonden går till den verksamhet de är avsedda för. Inte en krona ska gå till organisationer som präglas av antidemokratiska värderingar, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En särskild utredare ska se över regelverket för att säkerställa att Arvsfondens medel används för den verksamhet som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.

För regeringens styrning av en myndighet är det viktigt att med jämna mellanrum göra en djupare analys av myndigheten, vilken breddar beslutsunderlaget och ger förutsättningar för bättre styrning. Regeringen ger därför Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationens verksamhet.

Arvsfondsdelegationens uppgifter omfattar bl.a. att besluta om fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden samt informera allmänheten om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde.

Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2017. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2018. Besluten fattades under regeringssammanträdet under torsdagen.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00