Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ändringar i mediegrundlagarna

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag på ändringar i mediegrundlagarna. Med anledning av internets framväxt och den tekniska utvecklingen i övrigt behöver lagarna anpassas till dagens samhälle. Databaser som sammanställer och sprider uppgifter om till exempel domar i brottmål kan förbjudas i vanlig lag och ansvaret för ansvariga utgivare begränsas.

I dag kan vissa särskilt integritetskänsliga personuppgifter publiceras på webbplatser med grundlagsskydd. Regeringen föreslår att offentliggörande av uppgifter om till exempel lagöverträdelser, etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning under vissa förhållanden ska kunna förbjudas.

En förutsättning för att förbudet ska gälla är att uppgifterna tillgängliggörs på ett sätt som medför att det finns en stor risk för att enskildas personliga integritet kränks i till exempel sökbara databaser. Förbudet kommer därmed inte att påverka journalisters verksamhet eller publiceringar.

Ansvariga utgivare ansvarar för allt material som finns på till exempel en tidnings webbplats, ett material som i flera fall kan vara oöverskådligt. Regeringen föreslår att utgivare får en möjlighet att undgå straff- och skadeståndsrättsligt ansvar för innehåll på nätet. Undantaget från ansvar gäller om material tas bort inom två veckor efter en delgivning om stämning eller en underrättelse om att innehållet kan utgöra yttrandefrihetsbrott. Ansvarsbegränsning gäller för material som har funnits på den aktuella webbplatsen i mer än ett år.

Bland övriga förslag i lagrådsremissen märks:

  • Att reglerna för bland annat e-böcker och ljudböcker ändras så att författaren för den tryckta boken under vissa förutsättningar även ansvarar för den digitala versionen.
  • Att det blir möjligt att lämna internationellt rättsligt bistånd i straff- och civilrättsliga ärenden, under förutsättning att sådant bistånd inte står i strid med svenska allmänna rättsprinciper på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.
  • Att samma krav som ställs på att tillgängliggöra program i tv för personer med funktionsnedsättning också ställs på den som tillhandahåller beställ-tv.

Mediegrundlagarna består av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh