Regeringen lyfter hav i utvecklingspolitiken

Regeringen beslutar i dag att ge Sida i uppdrag att ta fram underlag till en global strategi för hållbar miljö, klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022.

– Klimatförändringarna och situationen i våra hav är en ödesfråga, som redan i dag påverkar människors utvecklings- och försörjningsmöjligheter. Den kommande strategin innebär en klar ambitionsökning inom dessa områden som är helt avgörande för vår överlevnad, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

I uppdraget till Sida ligger ett tydligt fokus på hållbara hav för att förstärka den nuvarande resultatstrategin för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Sida får därmed bättre möjlighet att förlänga, fördjupa och bredda sitt globala arbete för att bidra till Parisavtalet om klimat och de nya globala utvecklingsmålen, särskilt det fjortonde målet (SDG14) om hav och marina resurser.

Uppdraget till Sida och den kommande strategin är ett de frivilliga åtaganden som Sverige kommer att lämna in under FN:s havskonferens som inleds nästa vecka i New York och som Sverige och Fiji står värdar för. Havskonferensen ska bidra till att vända den allvarliga utvecklingen i haven. En viktig del av Havskonferensen är just att länder, näringsliv och organisationer lämnar in frivilliga åtaganden.

Sida ska i sitt underlag lämna förslag på vad som kan uppnås under strategiperioden och utgå från följande områden:

  • Klimatmässigt hållbar utveckling
  • Miljömässigt hållbar utveckling, och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Hållbara hav

Strategin kommer gälla 2018-2022 och omfatta 4,5–5 miljarder kronor alternativt 6,5–7 miljarder kronor totalt. Uppdraget till Sida och den kommande strategin är ett av Sveriges frivilliga åtaganden som vi kommer att ge under Havskonferensen.

Sida ska i underlaget redogöra för hur andra svenska myndigheter kan bidra till ett effektivt och långsiktigt genomförande av verksamheten. Det är viktigt att tillvarata och bygga ytterligare kompetens, som till exempel Havs- och vattenmyndigheten besitter, kring hur arbetet med hav och marina resurser kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00