Regeringen stärker den regionala tillväxtpolitiken

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning för att stärka det regionala tillväxtarbetet. Förordningen tydliggör ansvaret för aktörer med regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. Förordningen kopplar till regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Målsättningen är att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag i hela landet.

- Det är viktigt att det regionala tillväxtarbetet bedrivs långsiktigt och utifrån varje regions särskilda förutsättningar, där utgångspunkten är de regionala utvecklingsstrategierna i respektive län. Nu får aktörer med regionalt utvecklingsansvar och berörda statliga myndigheter bättre förutsättningar att verka för en hållbar regional tillväxt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den nya förordningen ska bidra till att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Förordningen innehåller bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och statliga myndigheters medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar och roller. Den tydliggör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Förordningen är ett led i arbetet med att genomföra den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Strategin utgör en utgångspunkt i arbetet för allas möjligheter att bo, utvecklas och driva företag i hela landet. På så sätt skapas förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller ihop.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 augusti 2017.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng