Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler för vapenexporten

Publicerad

Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från 2015.

Förslaget innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. I tillståndsprövningen ska också beaktas om exporten motverkar en hållbar utveckling i mottagarlandet. Dessutom klargörs principerna för följdleveranser och internationella samarbeten. Ett brett parlamentariskt stöd gör att reglerna ska ses som långsiktiga. Näringslivet ges därmed förutsägbara villkor för lång tid framåt när det gäller svensk export.

– Det är en styrka för Sverige att vi har en bred politisk överenskommelse för att modernisera regelverket så att fler aspekter vägs in den helhetsbedömning som alltid ska göras. Förslaget innebär viktiga skärpningar när det gäller vapenexporten, samtidigt som vi säkrar de långsiktiga förutsättningarna för det svenska försvaret, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås vidare en stärkt tillsyn, sanktionsavgifter för vissa överträdelser av regelverket samt en ökad öppenhet och transparens i frågor som rör krigsmaterielexporten.

Lagrådsremissen är en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Kontaktpersoner

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna
Fredrik Persson 072-2141058

Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet
Björn Lindgren 072-5865469

Hans Wallmark, Moderaterna
Anna Ståhlgren 073-0849330

Kerstin Lundgren, Centerpartiet
Terje Frenefalk 076-1362099

Allan Widman, Liberalerna
Jonatan Ohlin 072-2252784

Sofia Damm, Kristdemokraterna
Helena Klange 070-5265236

***
Förslagen som regeringen vill att Lagrådet ska granska har sin grund i en överenskommelse som slöts 2015 i den parlamentariska kommittén om exportkontrollen av krigsmateriel (KEX-utredningen), SOU 2014:83 och SOU 2015:72. Sex partier stod bakom uppgörelsen i slutbetänkandet (S, MP, M, C, L, KD).

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00