Sverige behåller starkt stöd till Afrikas fattigaste länder

Regeringen har beslutat att under de kommande tre åren bidra med drygt 2 miljarder kronor till den Afrikanska utvecklingsbankens fond för de fattigaste länderna i Afrika, Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF).

Sverige blir nu den 8:e största givaren till fonden.

- Sverige har framgångsrikt drivit på för att stärka fondens arbete med jämställdhet, klimat och med sviktande stater där väpnade konflikter är ett överhängande hot. Just dessa tre områden är helt centrala för att möta de utmaningar som finns i regionen och vi fortsätter nu det arbete vi satt igång, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

På jämställdhetsområdet ska ökat fokus ligga på systematisk jämställdhetsintegrering i bankens projekt och policyer och på insamling av könsuppdelad statistik. Under perioden ska system utvecklas och implementeras för uppföljning och utvärdering av jämställdhetsresultat. Därtill ska insatserna för att främja kvinnors ekonomiska aktörskap förstärkas. Utöver detta förväntas fondens initiativ Jobs for Youth bland annat resultera i 3,6 miljoner jobb för ungdomar, varav merparten förväntas vara kvinnor.

I slutet av denna treårsperiod ska andelen projekt som granskas för dess inverkan på klimatförändringar ha ökat från 80 % till 100 %. Banken som helhet ska dessutom tredubbla klimatfinansieringen till år 2020 samt stimulera investeringar i förnybara energislag. Man ökar också stödet till klimatsmart jordbruk. Över 350 000 fattiga jordbrukare ska t.ex. under perioden få stöd för förbättrade, klimatsmarta, insatser.

Fonden ökar även stödet för att främja privata investeringar i sviktande stater, och man höjer ambitionerna för partnerskap med andra utvecklingsaktörer i dessa miljöer. Dessutom ökas resurserna i fondens särskilda pott för stöd till sviktande stater, Transition Support Facility, till sammanlagt 997 miljoner dollar.

Sverige behåller stödet på samma nivå i kronor som i den föregående trettonde påfyllnaden och blir därmed den 8:e största givaren till fonden. AfDF ska under perioden 2017-2019 förmedla totalt 5,9 miljarder dollar, eller ca 51 miljarder kronor, i stöd till regionens fattigaste länder.

Bakgrund
AfDF är en del av Afrikanska utvecklingsbanken, vilket är en av Afrikas största utvecklingsaktörer med verksamhet inom en rad olika områden såsom infrastruktur, ekonomisk utveckling, energi och klimat, jordbruk, jämställdhet och stöd för att utveckla samhällsstyrningen. AfDF arbetar i kontinentens fattigaste länder och ger stöd genom räntefria lån och gåvor. Stödet finansieras genom s.k. påfyllnader där givarländerna vart tredje år samlas för att enas om inriktning för och finansiell storlek på AfDF:s verksamhet.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00