Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sveriges miljöövervakning ses över

Publicerad

Regeringen vill se över hur miljöövervakningen är organiserad, vad den ska omfatta och hur de olika delarna bör finansieras. Till särskild utredare utses Åsa Romson.

Målet med utredningen är att få en tydligare ansvarsfördelning i miljöövervakningen, en bättre användning av medlen och en bättre tillgänglighet till den insamlade miljöinformationen. En viktig fråga i utredningen är också om, och i så fall hur, annan miljöinformation från till exempel egenkontrollen kan komplettera den statligt finansierade miljöövervakningen.

Sverige har sedan en tid svårt att uppfylla kraven i vissa EU-direktiv om övervakning av tillståndet i miljön, främst vatten och luft.

– Det finns mängder av viktig miljöinformation som i dag inte kommer till användning för att den inte hanteras på ett systematiserat sätt. Regeringen vill också att den hälsorelaterade miljöövervakningen ska utvecklas, inte minst med tanke på de miljögifter som nyligen upptäckts i dricksvatten och alla mikroplaster som sprids i naturen, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen utser riksdagsledamoten, före detta klimat- och miljöminister Åsa Romson till särskild utredare. Utredningen löper fram till 30 november 2018.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Om miljöövervakningen

Den statligt finansierade miljöövervakningen sker på nationell och regional nivå och är indelad i tio programområden med fokus på bland annat luft, kust och hav, sötvatten, hälsorelaterad miljöövervakning, skog och jordbruksmark. Traditionellt sett handlar det om återkommande och systematiska undersökningar av tillståndet i miljön och av hur detta tillstånd förändras.

Miljöövervakningen är viktig för att få aktuell kunskap om tillståndet i miljön, till exempel förekomsten av farliga ämnen som PFAS och flamskyddsmedel. Miljöövervakningen är också helt central för uppföljning av arbetet med miljömålen.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samordnar arbetet.