Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Indelningskommittén. Tilläggsdirektivet innebär att kommittén inte längre har i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning.

Behovet av att effektivisera staten på regional nivå kvarstår dock. Därför förtydligas kommitténs uppdrag gällande statliga myndigheters regionala indelning. Kommittén ska analysera för vilka myndigheter en geografisk samordning är relevant och komma med förslag på hur en samordnad regional indelning för dessa bör se ut.

- Vi behöver stärka samverkansmöjligheterna mellan olika nivåer i offentlig sektor för att öka effektiviteten. När vi skapar ordning och reda i den statliga regionala strukturen blir samhället bättre rustat för att möta framtidens utmaningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Som en följd av att regeringen valt att inte gå vidare med läns- och landstingssammanläggningen som Indelningskommittén föreslog kommer sannolikt även behovet att samverka mellan landstingen att öka. Det är väsentligt att landstingen utvecklar sin samverkan för att upprätthålla och utveckla välfärden. Kommittén ska därför kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkanmöjligheter.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Presskontakt

Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.