Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har fått i uppdrag att analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Uppdraget är därmed förlängt till den 15 november 2017.

Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 15 november 2017. Utredaren ska nu även:

  • analysera vilken ställning finlandssvenskarna i Sverige har utifrån Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens minoritetspolitiska strategi, och
  • överväga om och i så fall hur finlandssvenskarna ska ges ställning som nationell minoritet i Sverige.

Slutbetänkandet ska överlämnas senast den 15 november 2017.

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn och analys av Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) fick utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genväg

Utredningen har överlämnat ett delbetänkande med förslag till åtgärder till regeringen idag.
Ett slutbetänkande ska överlämnas senast den 15 november 2017.
Ta del av tilläggsdirektiven nedan.

Sveriges nationella minoriteter

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har även en särskild ställning som urfolk. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Fakta om Lennart Rohdin

Lennart Rohdin är särskild utredare i Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Han är sakkunnig på det minoritetspolitiska området, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och f.d. enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län.