Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Trafikverket ska samordna krisberedskap och det civila försvaret inom transportområdet

Idag den 29 juni har regeringen beslutat att Trafikverket ska få ett samlat övergripande planeringsansvar för att utveckla och samordna krisberedskap och det civila försvaret inför och vid höjd beredskap inom transportområdet.

Regeringen fortsätter sitt arbete med att skapa trygghet i en föränderlig värld. En viktig förutsättning för det fortsatta arbetet är att det för samhällsviktiga verksamheter inom transportområdet tydliggörs vilken myndighet som ansvarar för samlad övergripande planering för krisberedskap och det civila försvaret. Regeringen har därför idag beslutat om en ändring av Trafikverkets instruktion som innebär att Trafikverket får i uppgift att från och med den 1 augusti 2017 samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att utveckla och samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. Trafikverket ska även bedriva omvärldsbevakning och analys samt att stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området.

Transporter och transportinfrastruktur är viktiga funktioner för att samhället och även andra viktiga samhällsfunktioner ska fungera vid allvarliga störningar och vid en kris. Trafikverket får denna nya uppgift eftersom myndigheten har ett trafikslagsövergripande perspektiv och en operativ roll inom transportområdet. Även fast Trafikverket får denna uppgift har myndigheterna Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsens fortsatt ansvar för krisberedskap och civilt försvar för sina ansvarsområden.

– Regeringen arbetar för trygghet i en föränderlig värld. Uppdraget till Trafikverket är en förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma en bättre beredskap inom transportområdet och i hela vårt samhälle. Genom samverkan mellan myndigheterna och andra aktörer i transportsektorn kan vi i Sverige stå bättre rustade att hantera allvarliga störningar inom transportområdet. Det handlar om såväl i fred som vid höjd beredskap säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00