Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utbildningsplikt för nyanlända

Publicerad

Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. Skolverket ges därför i uppdrag att se över den kommunala vuxenutbildningens förmåga att möta behov och förutsättningar hos framför allt nyanlända med kort utbildning.

För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden krävs att fler nyanlända tar del av utbildning. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt mycket starkt och efterfrågan på arbetskraft är god. För den som saknar de kunskaper som krävs är det dock ändå svårt att komma i arbete. Att fler i behov av utbildning tar del av det är nödvändigt för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Nyanlända ska inom ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.
- Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

- Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper, säger Elisabeth Svantesson (M) arbetsmarknadspolitisk talesperson.

De kurser som finns inom komvux på grundläggande nivå motsvarar i huvudsak de ämnen som finns i grundskolan och kursplanerna är i stor utsträckning anpassade till att eleverna redan besitter vissa grundläggande kunskaper. Eleverna inom komvux på grundläggande nivå är idag i huvudsak utrikes födda och har aldrig studerat i svensk grundskola. Fler än nio av tio elever är utrikes födda. Skolverket ges därför i uppdrag att se över om innehållet i kursplanerna och kursutbudet inom komvux på grundläggande nivå motsvarar de behov och förutsättningar som finns hos framför allt nyanlända med kort utbildning. I detta ingår att se över om dagens kursutbud bör ändras eller kompletteras med en eller flera nya kurser och i så fall hur.

Skolverket ges också i uppdrag att ta fram ett stödmaterial som ska visa hur kommunerna kan kombinera sfi med andra delar av den kommunala vuxenutbildningen för nyanlända med kort utbildning. Detta för att kommunerna på kort sikt ska ges stöd i hur den nuvarande utbildningen på grundläggande nivå i komvux kan anpassas till nyanlända elevers behov och förutsättningar. Skolverket ges även i uppdrag att se över om det finns behov av ett kartläggningsmaterial för bedömning av vuxna nyanländas kunskaper.

Uppdragen om stöd- och kartläggningsmaterial ska redovisas senast den 9 november 2017. Om behov av kartläggningsmaterial konstateras ska ett sådant tas fram och finnas tillgängligt för kommunerna senast den 1 juli 2018. Uppdraget om att se över innehåll i kursplaner och kursutbud ska redovisas senast den 22 februari 2018.

För mer information kontakta:
Natalie Sial
pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
072-520 54 49

Maria Ferm (MP)
presskontakt 08-786 46 25

Elisabeth Svantesson (M)
presskontakt 072- 567 22 83

Fredrik Malm (L)
presskontakt 070-854 90 20

Johanna Jönsson (C)
presskontakt 08-23 43 20

Desirée Petrus (KD)
presskontakt 070-206 00 20

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.