Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om nationella upphandlingsregler och överprövningsfrågor

Publicerad

Regeringen fortsätter nu reformarbetet på upphandlingsområdet och har tillsatt en särskild utredare som ska se över de nationella bestämmelserna om upphandling, dvs. de bestämmelser som inte styrs av EU-direktiven. Utredaren ska också se över frågor som rör överprövning av upphandlingar. Samtidigt får Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att – i samverkan med Konkurrensverket – kartlägga och analysera mål om överprövning i domstol.

Den särskilda utredaren ska överväga åtgärder som kan bidra till att minska antalet överprövningsmål. Omkring 8 procent av alla upphandlingar begärs överprövade i Sverige och det är avsevärt fler än i nästan samtliga övriga EU-länder. Att så många upphandlingar begärs överprövade innebär svårigheter inte bara för upphandlande myndigheter och leverantörer utan riskerar också att leda till att samhällsmedborgare inte får den samhällsservice de har rätt till.

Utredaren ska bl.a. väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att ansöka om överprövning och regler om att förlorande part i ett upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader. Sådana regler finns i de nordiska grannländerna och många andra EU-länder.

- Den situation vi har idag är ohållbar. Vi måste därför undersöka de möjligheter som finns för att komma till rätta med problemen som överprövningarna skapar. Frågan om ansökningsavgifter och regler om processkostnader är ett viktigt led i detta. En självklar förutsättning är förstås att rättssäkerheten inte drabbas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om orsakerna till det förhållandevis stora antalet överprövningsmål i domstolarna. Regeringen har därför också beslutat att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket, genomföra en kartläggning av överprövningsmålen i domstol.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2018. Upphandlingsmyndighetens uppdrag ska redovisas senast den 15 december 2017.

Läs mer om besluten här:

Dir. 2017:69 Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor

Uppdrag att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning av offentlig upphandling

Presskontakt

Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.