Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster kommer att omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens politik för ökad tillgänglighet

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Från förbudet undantas bl.a. företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare. Regeringen föreslår nu ett utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.