Förslag som möjliggör beslut om ökat antal patroner vid björnjakt har skickats ut på remiss

Näringsdepartementet har nu remitterat en promemoria med förslag om ändringar i jaktförordningen som gäller beslut om antalet tillåtna patroner vid björnjakt. Förslaget bedöms kunna leda till att det blir lättare att få jaga björn med fler patroner i magasinet.

I dag är det förbjudet att jaga björn med ett halvautomatiskt vapen som har en magasinskapacitet som överstiger två patroner. Det finns i gällande regelverk dock möjlighet att ge dispens från detta förbud.
I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås att det införs ytterligare en möjlighet att kunna besluta om dispens från förbudet att använda halvautomatiska vapen med fler patroner i magasinet än två. Den föreslagna dispensgrunden går ut på att de förutsättningar som i dag gäller för att besluta om licensjakt på björn, även ska gälla vid myndighetens prövning av om det finns skäl att bevilja dispens för fler patroner i magasinet.

I promemorian föreslås också att möjligheten att besluta om dispens vid björnjakt flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelsen, i de fall länsstyrelsen fattar beslut om jakten. Slutligen föreslås att myndigheternas dispensbeslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

– Min förhoppning är att det kommer att bli lättare att få dispens att använda fler patroner om det behövs för att undvika incidenter mellan jägare och björn, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Remisstiden går ut den 9 oktober 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Sam Assadi
Tf pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 96 28
Mobil 076-836 50 16
e-post till Sam Assadi