Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kvalitetssäkringen av forskningsmiljarder förstärks

Publicerad

I dag har regeringen beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) flera nya uppdrag som syftar till att förbättra uppföljningen och utvärderingen av den offentligt finansierade forskningen.

Staten investerar varje år drygt 67 miljarder kronor i högskoleutbildning och forskning vid Sveriges universitet och högskolor. Det är en omfattande verksamhet som måste fungera väl. I dag är det många myndigheter som granskar lärosätenas verksamhet. Dagens beslut innebär att UKÄ som myndighet får ett samlat ansvar för kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet.

- Det är stora summor av skattebetalarnas pengar som går till forskning och högre utbildning i Sverige. Därför är det väldigt viktigt att vi har ett välfungerande kvalitetssäkringsarbete som omfattar hela högskolans verksamhet. Det ger förutsättningar för att öka kopplingen mellan högre utbildning och forskning vilket bidrar till högre kvalitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

De nya uppdragen är:

1. UKÄ får ansvar för kvalitetssäkring av forskning

UKÄ får i uppdrag att ansvara för kvalitetssäkring av forskningen vid universitet och högskolor. UKÄ får därmed ansvar för kvalitetsgranskningen av både högre utbildning och forskning vid lärosäten. Ett samlat system för utvärdering och uppföljning som inkluderar högskolans hela verksamhet ökar koppling mellan utbildning och forskning genom att hela miljöer kan kvalitetsgranskas samlat.

2. Samordning av uppföljning och utvärdering av svensk forskning

Det är många myndigheter som granskar högskolornas verksamhet och de tittar på delvis samma områden. UKÄ ska tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av högskolans verksamhet kan samordnas. En ökad samordning ska bidra till ökad effektivitet och ökad nytta för både utvärderande myndigheter och för lärosätena.

3. Utveckla uppföljningen av unga forskares anställningsvillkor

I dag finns inte tillräckliga underlag och statistik kring unga forskares anställningsvillkor i Sverige. Bättre underlag kring stipendiefinansierade doktorander, personer med meriteringsanställningar och visstidsanställningar i högskolan behövs för att kunna följa utvecklingen på sikt och för att eventuellt vidta ytterligare åtgärder för att skapa attraktiva villkor för unga forskare.

Det görs även ändringar i instruktionen med anledning av det nya kvalitetssäkringssystemet som regeringen presenterade i skrivelsen Kvalitetssäkring av högre utbildning samt vissa andra ändringar i instruktion och regleringsbrev av administrativ karaktär.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.