Lättare för utländska företag att komma in på byggmarknaden

Konkurrensen från utländska företag inom bostadsbyggnadssektorn är begränsad. Det finns flera orsaker till detta. Ett skäl till att många utländska aktörer väljer att inte lämna anbud i Sverige är att det är svårt att få fram relevant information om vilka byggregler som gäller. Därför ger regeringen idag Boverket i uppdrag skapa en webbplats där byggreglerna översatts till andra språk. Till en början till engelska, men senare kan uppdraget utvidgas till fler språk.

– Vi vill underlätta för utländska företag att bygga bostäder i Sverige. En ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och att vi får fram fler bostäder snabbare, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Arbetet med att bygga upp, utveckla och underhålla webbplatsen ska be-drivas i samråd med relevanta aktörer inom bostads- och byggmarknaderna. Webbplatsen bör vara i drift inom ett år. I uppdraget ingår också att redovisa till regeringen vilka hinder utländska företag upplever och att undersöka behovet av ytterligare åtgärder.

Boverket ska samarbeta med berörda statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Kommerskollegium, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Trafikverket och länsstyrelserna samt kommuner och landsting.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.