Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationell kartläggning och sammanställning av arbete inom turism- och rekreationscykling

Publicerad

Regeringen har inom ramen för den nationella cykelstrategin beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling.

– Turism- och rekreationscyklingen utvecklas positivt och Sverige har potential att utveckla området ytterligare. Det finns pågående projekt och initiativ på området i Sverige och i Europa, men det behövs förbättrad och mer samlad kunskap om hur turism- och rekreationscyklingen fungerar i dag och hur den kan utvecklas. Uppdraget till Tillväxtverket bidrar till att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar turism som även bidrar till att miljömålen kan nås, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kartläggningen bör vara inriktad på att ta fram en nulägesbild av befintliga turism- och rekreationsleder, öka kunskaperna om vad som utmärker framgångsrika cykelleder samt ta fram förslag till hur området kan utvecklas i hela landet. Tillväxtverket ska inhämta information och kunskaper från den nationella referensgruppen för turistcykelleder där bland annat Trafikverket och Tillväxtverket ingår. Tillväxtverket får rekvirera högst 1 miljon kronor från Trafikverket under 2017 för uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 10 januari 2018.

Presskontakt

Natalie Sial
Tf pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon 08-405 81 63
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natalie Sial

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Om den nationella cykelstrategin

Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar inom bland annat kollektivtrafik, gång och cykel. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Den nationella cykelstrategin är den första i sitt slag, och har som övergripande syfte att främja en ökad och säker cykling. Strategin ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Den ska fungera som en plattform för det fortsatta gemensamma arbetet och ska både följas upp och vidareutvecklas.