Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ökad kunskap om utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden

Publicerad

Nästan 30 procent av de utomeuropeiskt födda kvinnorna i åldrarna 20-64 år står idag utanför arbetskraften. Om fler kom i arbete skulle detta gynna såväl den enskilde individen som samhället i stort. Regeringen har därför fattat beslut om att öka kunskapen om utrikes födda kvinnor utanför arbetskraften och hur deras arbetsmarknadsetablering kan underlättas.

Om utrikes födda kvinnor skulle delta på arbetsmarknaden på samma sätt som inrikes födda kvinnor, så beräknas BNP-nivån bli 1,5 procent högre, arbetslösheten 1 procentenhet lägre, och de offentliga finanserna skulle stärkas med cirka 37 miljarder kronor. Att fler kommer i arbete, och därmed får möjlighet till egen försörjning, är en avgörande faktor för en lyckad etablering i arbets- och samhällslivet och för ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Regeringen har därför beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att sammanställa och utveckla kunskapen om varför utomeuropeiskt födda kvinnor i större utsträckning står utanför arbetskraften och vad som kan förbättra deras förutsättningar att delta i arbetskraften.

- Jag vägrar acceptera att kvinnor ställs utanför arbetsmarknaden och inte ges möjlighet till egen försörjning genom arbete. För att kunna vidta politiska åtgärder vill jag ha mer kunskap om var problemen ligger, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen har i sitt långsiktiga reformprogram för att motverka och minska segregationen 2017–2025 bland annat fokus på att minska långtidsarbetslösheten och på utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden. Uppdraget är därför också en del i arbetet med att motverka segregationen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

2016 var det relativa arbetskraftstalet (i åldrarna 20–64 år) 84 procent bland kvinnor och 89 procent bland män. En viktig förklaring till den totala skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan kvinnor och män är ett lågt arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda kvinnor, i synnerhet utomeuropeiskt födda kvinnor. Bland utomeuropeiskt födda kvinnor var det 72 procent som deltog i arbetskraften relativt deras befolkningsstorlek. Det kan jämföras med 87 procent bland inrikes födda kvinnor, 90 procent bland inrikes födda män och 86 procent bland utomeuropeiskt födda män.