Ökad trygghet för studerande vid sjukdom

Regeringen har i dag beslutat om ett paket för att öka studerandes trygghet vid sjukdom. Från den 1 juli 2018 möjliggörs det för studerande att vid särskilda skäl vara deltidssjukskrivna med heltidsersättning inom studiemedelssystemet. Samtidigt vill regeringen stärka tryggheten för studerande vid sjukdom generellt. Därför tillsätter regeringen en särskild utredare för att ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

I dag är det inte möjligt att vara sjukskriven på deltid med bibehållet studiemedel för heltidsstudier. Valet står ofta mellan att fortsätta studera eller söka sjukpenning vilket kan innebära att den studerande avbryter studier trots att viss studieförmåga fortfarande finns eller att den studerande fortsätter studera på heltid men misslyckas med sina studier. Nu blir det möjligt för en studerande att, vid särskilda skäl, kunna vara deltidssjukskriven i en sådan omfattning som motsvarar hälften av heltidsstudier med en heltidsersättning från studiemedelssystemet.

- Det här paketet för studerandes trygghet är ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för att kunna fortsätta studera trots nedsatt studieförmåga på grund av sjukdom. Vem som helst kan drabbas av sjukdom och nu skapar vi bättre vägar tillbaka till heltidsstudier eller snabbare etablering på arbetsmarknaden, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Regeringen tillsätter också en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektiva studier. Den särskilda utredaren ska bland annat föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning inom studiemedelssystemet bör utformas, analysera den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet, undersöka vilka rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella för studerande och föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs. Vidare får utredaren i uppdrag att analysera hur en tidig övergång mellan gymnasieskolan och högskolan påverkar genomströmningen i högskolan samt se över studiemedlets fribeloppsnivå för incitament till effektiva studier och särskilt undersöka möjligheten att undanta inkomster under sommaruppehållet vid inkomstprövning av studiemedel.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Den särskilda utredaren ska lämna ett delbetänkande den 28 februari 2018 i den del som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00