Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen presenterar ett fjärde åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan

Regeringen presenterar idag, den 13 juli, ett fjärde åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin. Det handlar om sex satsningar som omfattar 38 miljoner kronor som alla bidrar till att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan. Det senaste halvåret har sammanlagt ett trettiotal åtgärder för ca 300 miljoner kronor från regeringens handlingsplan beslutats och satts i verket. Regeringen satsar under mandatperioden totalt drygt en miljard kronor på livsmedelsstrategins genomförande.

– För att öka konkurrenskraften i livsmedelskedjan behöver Sverige utveckla sektorns potential. Det fjärde åtgärdspaketet innehåller satsningar som på olika sätt leder oss i den riktningen. Det handlar till exempel om att underlätta för företag att ta del av aktuell forskning genom rådgivningsinsatser, utveckla digitala tjänster som ska underlätta kontakten mellan företag och myndigheter och säkerställa att MRSA-bakterier inte kommer in i Sverige genom avelsimport, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.


Åtgärdspaket 4 innehåller följande åtgärder för sammanlagt 38 miljoner kronor:

• Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att utveckla samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning för att bättre möta företagens behov. Sveriges lantbruksuniversitet får för uppdragets genomförande använda 2 miljoner kronor, varav högst 40 procent ska utgöra medel tillgängliga för representanter för rådgivningskunder och rådgivningsorganisationernas aktiva medverkan i uppdraget.

• Uppdrag till Jordbruksverket om totalt 15 miljoner kronor för att ge stöd till studier och försöksverksamhet inom djurområdet i syfte att öka produktivitet och konkurrenskraft med en bibehållen nivå i djurvälfärden. Resultaten av studierna är viktiga för att kunna utveckla djurhållningen med hänsyn till senaste kunskap.

• Uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan. Syftet är att underlätta kontakter mellan myndigheter och företag – och särskilt för verksamheter med många myndighetskontakter. Myndigheterna får tillsammans 8 miljoner kronor för uppdraget.

• Bidrag om 1 060 000 kronor till Svenska Köttföretagen AB för kontroll av förekomst av MRSA-infektion vid avelsimport av grisar vid avelsimport. Genom kontrollen tar branschen ett ansvar för att ev. smitta inte sprids ut i samhället.

• Uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin åren 2018 – 2020. Jordbruksverket får totalt 10 miljoner kronor för genomförandet.

• Uppdrag till Konkurrensverket för uppgiften att kartlägga och analysera konkurrensbegränsande förhållanden i den svenska livsmedelskedjan. Konkurrensverket får totalt två miljoner kronor för genomförandet av uppdraget.

Kontakt

Sam Assadi
Tf pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 96 28
Mobil 076-836 50 16
e-post till Sam Assadi