Regeringen satsar på energieffektivisering

Regeringen fortsätter att genomföra Energiöverenskommelsen. Energimyndigheten får i uppdrag att skapa en tidig dialog med olika branscher och ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter och olika branschaktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Syftet är att skapa en plattform mellan Energimyndigheten, olika branscher och berörda myndigheter om vilka målsättningar och åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sveriges energi- och klimatmål ska nås.

– Min förhoppning är att engage¬manget för energieffektivisering runt om i landet blir ännu större genom sektorsstrategierna. Nu får olika aktörer en möjlighet att vara med och utforma de strategier som ska förverkliga nationella politiken om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Energimyndigheten ska inom ramen för uppdraget som sektorsstrategier för energieffektivisering samråda med den utredningskommitté som ska identifiera hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

– Energieffektivitet lyfts ofta fram som ett av de områden där det finns störst global potential för klimatinsatser. Investeringarna i nya energieffektiviseringslösningar förväntas även öka de kommande åren. Regeringens satsning på sektorsstrategier ska ses i ljuset av den utvecklingen, säger Ibrahim Baylan.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator

Energiöverenskommelsen

I mars 2015 beslutade regeringen att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen överlämnade i januari 2017 sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Energikommissionen lämnade in sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2017, där de bland annat föreslog ett nationellt mål för energieffektivisering till 2030. Kommissionens förslag och bedömningar baseras i huvudsak på den ramöverenskommelse om energipolitiken, den så kallade Energiöverenskommelsen som slöts mellan fem riksdagspartier (S, M, MP, C och KD) i juni 2016, och på den kompletterande överenskommelsen mellan samma partier i november 2016 om mål för energieffektivisering.