Regeringen satsar på innovationsutveckling i livsmedelsektorn

I juni fattade regeringen beslut om satsningar på 78 miljoner kronor för att stärka forskning och innovation inom livsmedelssektorn. För att ytterligare stärka innovationsutvecklingen har regeringen i dag beslutat om 1 miljon kronor till Region Skåne för att genomföra insatser som stärker och kan utveckla innovationer och innovativa företag i livsmedelskedjan. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små- och medelstora livsmedelsföretag i regionen.

– Skåne är en stark region inom livsmedelsproduktion och regeringen har sett det arbete som görs i länet för att utveckla potentialen inom branschen. Det här stödet kan bidra till att stärka innovationer och innovativa livsmedelsföretag i Skåne, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin beslutades i riksdagen den 20 juni 2017 och den pekar ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till 2030. Det övergripande målet för strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala matproduktionen ökar.

Ett strategiskt viktigt område inom ramen för livsmedelsstrategin är kunskap och innovation. Det är regionalt och lokalt som den faktiska produktionen och innovationerna uppstår och utvecklas. De regionala innovationssystemen är därför viktiga för att livsmedelskedjan ska kunna utvecklas.

Därför bidrar nu regeringen, inom ramen för det strategiska området kunskap och innovation, med en miljon kronor till Region Skåne för att stimulera innovationsutveckling i regionen. Syftet är att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små- och medelstora företag i livsmedelskedjan i regionen. Insatserna ska genomföras i samverkan med Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Det finns ett behov av att stärka forskningen och öka innovationskraften inom hela den svenska livsmedelssektorn. Därför fattade regeringen i juni beslut om ett tredje åtgärdspaket på 78 miljoner kronor inom ramen för livsmedelsstrategin och som är helt inriktat på forskning och innovation. I åtgärdspaketet ingår beslut om ett forskningsprogram för livsmedel, uppdrag till Vinnova att utveckla företagsinkubatorer i livsmedelskedjan, inrättande av forskarsskola för industridoktorander på livsmedelsområdet samt ett uppdrag till Tillväxtverket att stödja etableringen av en samverkansorganisation för livsmedelssektorn.

– Målet för livsmedelsstrategin är tydligt - Sverige ska producera mer mat. Innovation och forskning är jätteviktigt för att vi ska kunna ha en livsmedelsindustri i framkant och därför har regeringen nu satsat totalt 79 miljoner kronor på just innovation och forskning inom livsmedelssektorn, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.