Innehållet publicerades under perioden

-

Samlad översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser för att minska stuprörstänkande i förvaltningen

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som får i uppdrag att se över regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade.

- Vi ska se till att de myndigheter som ger oss viktiga beslutsunderlag i form av analyser och utvärderingar inte styrs och organiseras på ett sätt som ökar riskerna för att det skapas begränsande stuprörstänkande i politiken och förvaltningen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det handlar om de sektorsanknutna analysmyndigheterna Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt Trafikanalys.

- Under de senaste tio åren har den här typen av sektorsspecifika analysmyndigheter ökat, men det har inte gjorts någon samlad översyn av behov, nytta och lämplig organisation. Istället har varje beslut tagits utifrån behov inom enskilda sektorer. Med en sådan organisering finns det risker för att viktiga delar faller mellan stolarna, fortsätter civilministern.

Utredaren ska också överväga behovet av organisationsförändringar, sammanslagningar eller samlokaliseringar av myndigheter eller andra samarbeten. Detta för att säkerställa att regeringen har tillgång till analys- och utvärderingsresurser som är effektiva och fyller regeringens behov både när det gäller utvärdering av politiska reformer och mål för enskilda politikområden.

Regeringen har utsett Urban Karlström, generaldirektör för Fortifikationsverket, till särskild utredare.

- Jag är glad att Urban Karlström som är en sådan erfaren och skicklig utredare har tackat ja till det här uppdraget, avslutar civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Tf. pressekreterare hos Civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00