Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tryggare anställningsformer och tydligare karriärvägar för unga forskare

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ändring i högskoleförordningen som ger unga forskare tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Med en ny typ av tjänst för meritering, biträdande lektor, ges forskarna möjlighet att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan uppfylla kraven på behörighet för en tillsvidareanställning som lektor.

Att göra forskarkarriären mer attraktiv och att skapa tydliga karriärvägar för unga forskare är en framtidsfråga. Det är viktigt om Sverige ska fortsätta konkurrera som en framstående kunskaps- och forskningsnation. Av dem som undervisar och forskar vid statliga universitet och högskolor var hela 28 procent visstidsanställda 2016 (enligt Universitetskanslersämbetet). Andelen är därmed mycket högre än för arbetsmarknaden i stort och en ung forskare kan i dag gå många år utan att få en trygg anställning.
 
– Tydliga befordringsvägar och tryggare anställningar ska bidra till att stärka återväxten av unga forskare. Det finns annars en risk att många, framför allt kvinnor, väljer bort en akademisk karriär och det är ett slöseri med kompetens, både för individen och samhället. Därför är dagens beslut så viktigt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
Ändringen innebär att det införs en ny tidsbegränsad läraranställning, biträdande lektor, som ersätter nuvarande regler om anställning för meritering. Syftet med anställningen är att en biträdande lektor ska ges möjlighet att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan uppfylla kraven på behörighet för en tillsvidareanställning som lektor. Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Tiden för anställningen som biträdande lektor föreslås vara fyra till sex år, med möjlighet till två års förlängning för till exempel sjukdom och föräldraledighet.
 
En biträdande lektor ska efter ansökan, och om på förhand uppställda krav uppfylls, befordras till lektor. De bedömningskriterier som ska ligga till grund för befordran till lektor ska fastställas redan vid anställningen som biträdande lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor. För den som får avslag på en ansökan om befordran avslutas den tidsbegränsade anställningen (med möjlighet att överklaga).
 
– Att anställa fler på meriteringsanställningar där rekryteringen sker i öppen konkurrens och att göra det tydligt vad som gäller för att meritera sig för att få tillsvidareanställning skapar en attraktiv och tydlig karriärväg, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017. De får tillämpas för anställningar som påbörjas efter ikraftträdandet den 1 oktober 2017 och ska tillämpas i sådana fall som påbörjas efter den 1 april 2018.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00