Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Ekonomiskt bistånd kartläggs ur ett jämställdhetsperspektiv

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är bland annat att säkra en jämställd utbetalning av det ekonomiska biståndet till kvinnor och män i hushåll som berörs.

Att både kvinnor och män har en egen försörjning är grunden för ett jämställt samhälle och regeringen vill nu få en bättre bild över hur kommunerna jobbar med ekonomiskt bistånd och med fördelningen av detta.

– Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och ska tillgodose en skälig levnadsnivå och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. Vi ser exempel på hur biståndet bara betalas ut till den ena parten i hushållet, då ofta mannen. Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare. I absolut värsta fall kan det förstärka våld i relationen och göra det svårare för kvinnan att lämna. Därför behövs den här kartläggningen, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En kartläggning och analys av verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd behöver göras för att ta reda på vilka behov av stöd kommunerna har för att utveckla sitt arbete ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kan exempelvis handla om arbetsmetoder, behovsbedömning, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan samt insatser som motverkar ekonomiskt våld – insatser som kan bidra till att stärka såväl kvinnor som mäns förmåga till egen försörjning.

Uppdraget är kopplat till regeringens tidigare uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00