Ökad tydlighet om politisk information i skolan

Skolan lägger grunden för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle, och elever ska genom utbildningen få kunskap om olika politiska partier. Samtidigt ska skolan utgöra en trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Dagens lagstiftning om politiska partiers medverkan i utbildningen har upplevts som otydlig. Därför har regeringen i dag beslutat om ett lagförslag som tydliggör att partierna ska bjudas in på skolans villkor med objektivitet som grund.

Den nuvarande lagstiftningen kring politiska partiers medverkan i utbildningen har uppfattats som otydlig. Det har lett till olika tolkningar i relation till skolans demokratiuppdrag, och i vissa fall har osäkerheten gjort att rektorer inte har vågat bjuda in politiska partier till skolan.

Skolan är ingen allmän plats, utan elevers och lärares arbetsmiljö måste värnas. Utgångspunkten är därför att partierna ska bjudas in på skolans villkor. Lagrådsremissen innehåller ett förslag om att införa en ny paragraf i skollagen som klargör vad som ska gälla när politiska partier bjuds in till skolan.

- Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag och det är bra om politiska partier kan bjudas in till skolan. Förslaget är ett viktigt förtydligande för att rektorer inte ska vara rädda för att göra fel när politiska partier bjuds in till skolan, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Förslaget innebär att rektor ska kunna begränsa inbjudan till demokratiskt valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller Europaparlamentet. Rektor kan även göra ett annat urval förutsatt att det görs på objektiva grunder.

Kravet på objektivitet är reglerat i grundlagen och innebär att skolor inte får utesluta ett parti enbart på grund av att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska. Samtidigt betonas i lagrådsremissen att skolan har ett ansvar att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Med detta lagförslag säkerställer regeringen både att rektorer är trygga i sina beslut när politiska partier bjuds in till skolan, och att en eventuell begränsning av inbjudan görs på objektiva grunder.

Bestämmelserna ska börja tillämpas under våren 2018.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00