Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Stor satsning på rent hav

Publicerad

Det krävs kraftfulla insatser för att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

– Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat och jobb till bad och strandpromenader. Med den här budgeten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger Isabella Lövin.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.


Bort med miljögifterna

Runt Sveriges kust finns runt 17 000 vrak. 30 av dessa tros utgöra en akut miljöfara. Ofta handlar det om bunkerolja och annat bränsle som riskerar att läcka ut, eller som redan gör det. Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor per år i tio år satsas på att komma tillrätta med miljöriskerna från de vrak som utgör störst fara för havsmiljön. På så vis kommer myndigheterna kunna sanera mellan ett och tre farliga vrak per år.

Det finns ett stort behov att komma åt de ansamlingar av miljögifter som finns i Östersjön. Därför stärks nu saneringsanslaget och medel öronmärks så att kända källor successivt kan hanteras. Anslaget förstärks med 80 miljoner kr 2018, 100 miljoner kr 2019 och 145 miljoner kr 2020.

Läkemedel är avgörande för hälso- och sjukvården. Men då man tillverkar, använder eller gör sig av med läkemedel riskerar läkemedelsrester att komma ut i miljön. Regeringen vill nu satsa 50 miljoner kronor under 2018, 55 miljoner kronor under 2019 och 75 miljoner kronor under 2020 för att minska mängden läkemedel som hamnar i miljön.


Krafttag mot övergödningen

Övergödningen av sjöar, kustområden och av havet är fortfarande ett av våra största miljöproblem. Övergödningen orsakas till stor del av näringsämnen som kommer från land och via vattendrag rinner ut i havet. Därför är insatser på land viktiga för att komma åt övergödningsproblemet.

Regeringen satsar 60 miljoner kronor för 2018 för att minska tillförsel av näringsämnen som lagrats på botten av sjöar och hav och andra åtgärder för att begränsa övergödningen.

I juni presenterade regeringen en satsning om 200 miljoner kronor per år på våtmarker för att säkra dricksvattenförsörjningen och våtmarkernas ekosystem. Förutom att satsningen innebär att landskapets förmåga att magasinera vatten förbättras är det också en viktig åtgärd för att för att minska tillförseln av näring från land.


Bättre skydd av marina områden

De satsningar som regeringen tidigare gjort på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö på bara ett år: från 6,7 till 13,6 procent. Sverige har därmed nått målet om att skydda minst 10 procent av våra havsområden till 2020. Men skyddet inom respektive område måste förbättras och de olika områdena måste bindas ihop bättre.

Regeringen föreslår därför en förstärkning av anslaget för marint områdesskydd med 50 miljoner kr 2018 samt 67 miljoner kr för 2019 respektive 2020.


Hav fria från plast

I maj presenterade regering ett plastpaket med insatser om drygt 100 miljoner kronor per år till 2020 som syftar till att minska spridning av mikroplaster och andra plastprodukter och att minska nedskräpningen av plastprodukter samt strandstädning.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.