Regeringsuppdrag till Swedac för att analysera varufrågor kopplade till Brexit

För att ytterligare förbereda Sverige inför kommande förhandlingar om Storbritanniens utträde ur EU ger regeringen i dag styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att utreda vilka följder Brexit kan få för tillämpningen av tekniska regler på varuområdet. Regeringen ger samtidigt Swedac i uppdrag att ta fram stödjande material för hur svenska företag kan använda sig av ackreditering för att öka sin export.

– Vi ska göra vårt bästa för att se till att svenska företag inte drabbas av onödigt krångel och administration när Storbritannien lämnar EU, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Vi ska vara väl förberedda för att effektivt kunna ta tillvara på våra intressen i Brexit-förhandlingarna.

EU:s fria varurörlighet bygger på att en vara som är godkänd inom ett land i EU kan cirkulera fritt inom hela EU samtidigt som det ställs andra krav på produkter som förs in från länder utanför unionen. Detta gäller både för regler om hur en viss produkt får vara utformad, men även för regler om hur en vara ska prövas och godkännas innan den får säljas i unionen.

Om inte EU och Storbritannien kan komma överens om ett nytt regelverk eller en övergångslösning kan det över en natt uppstå en helt ny situation för alla företagare som handlar med Storbritannien. Produkter som exporteras från Sverige kan komma att omfattas av nya brittiska regler samtidigt som importerade brittiska produkter – som ena dagen ansetts uppfyllt EU:s krav – kan komma att behöva kontrolleras igen inom EU.

Swedac ska analysera hur reglerna som säkerställer en väl fungerande varuhandel kan komma att påverkas av det brittiska utträdet och vilka följderna kan bli för svenska företag. Det innefattar bl.a. regler om ackreditering, standardisering, bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll.

Uppdraget till Swedac är ett av flera regeringsuppdraget där myndigheter får i uppgift att analysera hur det brittiska EU-utträdet kommer att påverka svenska intressen.

I linje med regeringens exportstrategi för Sverige har regeringen i dag även gett Swedac i uppdrag att redovisa hur ackreditering tillsammans med standardisering kan användas för att främja svensk export. Swedac ska med analyser och exempel visa på hur det kan vara fördelaktigt för svenska företag att använda ackreditering eller ackrediterade tjänster för att stärka sin ställning och nå nya marknadsplatser.
Swedac är en statlig expertmyndighet som bl.a. ansvarar för frågor om ackreditering och teknisk kontroll och samordning av marknadskontroll.

Uppdraget om Brexit ska redovisas senast den 1 december 2017 och uppdraget kopplat till exportstrategin ska redovisas senast den 30 mars 2018.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha