Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2018

Publicerad

Alla som kan jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Därför satsar regeringen i höstbudgeten på att stärka insatserna inom arbetsmarknad och nyanländas etablering. Regeringen reformerar systemet för de subventionerade anställningarna och inför ett nytt, enhetligt stöd – introduktionsjobb. Regeringen förstärker även arbetet för ett hållbart arbetsliv genom inrättandet av en ny myndighet för arbetsmiljökunskap samt tillför medel för metodutveckling mot osund konkurrens. Vidare satsar regeringen på åtgärder för att fortsätta skapa ett hållbart mottagande och en effektiv etablering av nyanlända. Spåren till jobb ska förstärkas bland annat genom ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingens arbete med etablering och införandet av en utbildningsplikt.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Nyanländas etablering

Samma krav för nyanlända som för övriga arbetssökande

Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet måste bli mer effektiv. Därför träder ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i kraft den 1 januari 2018. Genom regeländringarna harmoniseras regelverket för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande.

Harmoniseringen innebär bland annat att rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program, att ett proportionerligt åtgärdssystem införs för nyanlända motsvarande det som i dag gäller för övriga arbetssökande samt att handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Pressmeddelande: Nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet

Utbildningsplikt för nyanlända

Från och med den 1 januari 2018 skärper regeringen kraven på alla arbetslösa som bedöms vara i behov av utbildning att söka och ta del av utbildning som ges inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen inför samtidigt en utbildningsplikt för nyanlända. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning.

Genom utbildningsplikten tydliggörs individens ansvar att inom ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att kunna matchas mot arbete eller tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.

Regeringen anser att kommunerna bör tillföras medel för att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända och avser därför att 2018 höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Tillskottet uppgår till 301 miljoner kronor 2018, 467 miljoner kronor 2019 och 378 miljoner kronor från och med 2020.

Pressmeddelande: Utbildningsplikt för nyanlända

Förstärkt arbetsträning som insats i etableringsprogrammet

I samband med införandet av det nya regelverket för etableringen den 1 januari 2018 avser regeringen att göra förstärkt arbetsträning tillgänglig även för deltagare i etableringsprogrammet. I höstbudgeten avsätts 54 miljoner kronor för 2018, 39 miljoner kronor för 2019 och 36 miljoner kronor från och med 2020 för förstärkt arbetsträning.

Ökade resurser för samhällsinformation inom tidiga insatser

Information om hur det svenska samhället fungerar är central för den som nyligen kommit till Sverige. Det är viktigt att asylsökande så snabbt som möjligt får information om de grundläggande principerna för det svenska systemet, om jämställdhet och vad som gäller avseende individens rättigheter och skyldigheter.

Regeringen föreslår därför att medlen för tidiga insatser förstärks med 39 miljoner kronor 2018, 39 miljoner kronor 2019 och med 38 miljoner från och med 2020.

Förstärkning av främjandemedel för bland annat snabbspår

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher. Dessa får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter och branscherna tillsammans samarbetar genom bland annat snabbspår.

För att öka resurserna till parternas arbete med bland annat snabbspår föreslår regeringen att medlen för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser förstärks med 20 miljoner kronor under 2018 och med 35 miljoner kronor 2019.

Arbetsmarknad

Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas nu starkt. Antalet sysselsatta har ökat med över 200 000 sedan regeringen tillträdde 2014 och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003. Regeringens reformer har bidragit till stark tillväxt, snabbt stigande sysselsättning och fallande arbetslöshet och fortsätter att göra så 2018. År 2018 beräknas arbetslösheten ligga under 6 procent.

Pressmeddelande: Satsningar på jobb och etablering – alla som kan jobba ska jobba

Introduktionsjobb – ett enklare och mer kraftfullt anställningsstöd

Subventionerade anställningar är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. För att stöden ska fungera effektivt måste de vara anpassade efter de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov. Därför föreslår regeringen att nuvarande anställningsstöd slås ihop och förenklas. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb.

Reformen gör hanteringen enklare och onödiga skillnader tas bort. Det blir också mindre administration för arbetsgivare. Introduktionsjobben innebär ett kraftfullare stöd för dem med störst behov. Stödet kan kombineras flexibelt med utbildning. Samtidigt harmoniseras taken i stöden och introduktionsjobben vid en bidragsgrundande bruttolön på 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de stöd som ersätts. Nystartsjobben och extratjänsterna kommer kvarstå.

Successiv höjning av taket i lönebidrag

Sedan regeringen tillträdde har ett arbete påbörjats för att höja taket för lönebidragen. I början av året genomfördes en första höjning. I budgetpropositionen för 2018 föreslås att taket för lönebidragen höjs ytterligare.

Från dagens tak på 17 100 kronor per månad i bidragsgrundande bruttolön avser regeringen att redan från i höst höja taket till 18 300 kronor, under 2019 höjs taket till 19 100 för att år 2020 uppgå till 20 000 kronor. Det vill säga samma nivå som taken för introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb. Förslaget innebär även en motsvarande höjning för anställningar med skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

500 miljoner kronor till kommuner och landsting

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. För att ytterligare uppmuntra kommuner och landsting att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända avsätter regeringen ett särskilt kommunstöd på 500 miljoner i höstbudgeten för att stötta dem som tar ett stort ansvar och anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Pressmeddelande: 500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Tryggare A-kassa

Regeringen förbättrar ytterligare skyddet för den som blir arbetslös. I höstbudgeten avsätter regeringen medel för att kunna minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex dagar. Regeringen avsätter 30 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 följt av 60 miljoner kronor för 2019 respektive 2020.

Pressmeddelande: Tryggare a-kassa

Höjd ersättning till Samhall

Samhall har en viktig roll i att anställa personer med funktionsnedsättning och som inte kan få arbete på annat sätt eller genom andra insatser. Regeringen avser att tillföra medel till bolaget för att förbättra möjligheterna att uppfylla det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och skapa fler övergångar till anställningar utanför bolaget, samt utöka omfattningen av de skyddade anställningarna.

Förhöjt aktivitetsstöd för unga med funktionsnedsättning fasas ut

I dag finns ett stöd som innebär att unga med funktionsnedsättning kan få ett högre aktivitetsstöd om de har deltagit i program under en viss tid. Att ersättningen ökar efter tid i program avviker från andra ersättningssystem för arbetslösa och riskerar att leda till att tiden i arbetslöshet förlängs. Regeringens bedömning är att detta inte är ändamålsenligt.

Regeringen föreslår att det förhöjda aktivitetsstödet för unga med funktionsnedsättning ska fasas ut genom att inga nya personer ska omfattas av rätten till det högre aktivitetsstödet efter att ändringen görs.

Lån till körkortsutbildning

För att förbättra möjligheten till etablering på arbetsmarknaden avser regeringen att införa en möjlighet till lån avseende utbildning för B-körkort. Lånet ska kunna finansiera körkortsutbildning vid godkända trafikskolor, och riktas i ett första steg till vissa arbetslösa personer mellan 18 och 47 år. I syfte att bidra till att stimulera till högre genomströmning i gymnasieskolan avser regeringen i ett andra steg att under 2019 utvidga möjligheten även till personer i åldern 19–20 år som avslutat en gymnasieutbildning.

Arbetsliv

Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Uppdraget för den nya myndigheten blir att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken, arbeta med företagshälsovårdsfrågor samt stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Den nya myndigheten ska vara igång den 1 juni 2018 och placeras i Gävle.

Pressmeddelande: Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Arbetet mot osund konkurrens stärks med 18 miljoner kronor

Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverket får 18 miljoner kronor årligen under tre år för att stärka myndigheternas arbete mot osund konkurrens. Syftet är att utveckla metoderna för myndighetsgemensam tillsyn.

Pressmeddelande: Arbetet med osund konkurrens stärks med 18 miljoner kronor

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?