Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Barnombudsmannen får utökad anmälningsskyldighet om barn som far illa

Barnombudmannens nuvarande anmälningsskyldighet till socialtjänsten om barn far illa skiljer sig från andra myndigheters. För att stärka skyddet för barn, göra det lättare för Barnombudsmannen att göra dessa anmälningar och ha samma krav på anmälan som för andra myndigheter som har kontakt med barn föreslår regeringen nu att anmälningsskyldigheten för Barnombudsmannen ändras.

– Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren. Genom dessa kontakter får BO allt oftare information om missförhållanden som borde anmälas till socialnämnden. För att skydda barn och unga i utsatta situationer behöver det bli lättare för BO att anmäla sådana missförhållanden, och därför vill vi ändra lagen, säger barnminister Åsa Regnér.

Ändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn illa. Det nuvarande kravet på en förhandsbedömning tas bort. I vissa fall har många av de orosanmälningar som inkommer till Barnombudsmannen över att barn far illa även innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende. Det är regeringens mening att ett barn sällan är hjälpt av att Barnombudsmannen enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till tillsynsmyndigheten kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som komplement till en anmälan till socialnämnden. Regering föreslår också att Barnombudsmannen får möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara av betydelse för tillsynsmyndighetens arbete.

Regeringen fattade beslut om lagändringsförslagen under torsdagen genom en proposition som nu överlämnas till riksdagen.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Publicering av propositionen

När propositionen är lämnad till riksdagen kommer den att publiceras här på webbplatsen. Det sker vanligtvis tisdagen efter regeringssammanträdet.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter